Alles wat u moet weten over Peppol

Alles wat u moet weten over PEPPOL

Peppol is een door Europa ontwikkeld kader om e-procurement in de overheidssector verder uit te rollen. Met andere woorden, het moet het mogelijk maken de handelstransacties tussen de overheden en hun leveranciers digitaal te laten verlopen, ook wat de facturering betreft.

Peppol is het acroniem van Pan-European Public Procurement On-Line. Sinds zijn lancering heeft het kader zich over heel Europa en zelfs ver daarbuiten verspreid. Het wordt ook gebruikt in Singapore, Australië en Nieuw-Zeeland.

Hoe is Peppol ontstaan?

In 2008 lanceerde Europa een reeks pilootprojecten op grote schaal in het kader van haar digitale strategie . Een van die projecten was Peppol, bedoeld om een kader te definiëren dat het mogelijk zou maken de obstakels voor de algemene verspreiding van e-procurement in de overheidssector weg te werken en de haalbaarheid ervan te evalueren

Dit project, met een totaalbudget van 30,8 miljoen euro, bracht drie jaar lang 11 landen en talrijke privéoperatoren op de been.

Welke obstakels?

E-facturering is sinds de jaren 1980 gangbaar in de grote ondernemingen. In 2008 was al duidelijk dat de kenmerken van het systeem de invoering ervan door de overheden en de kmo’s tegenwerkten.

De specifieke verwachtingen van de grote ondernemingen hadden hun leveranciers van informaticaoplossingen er namelijk toe gedreven sectorale uitwisselingsplatformen te ontwikkelen. Elke sector of uitwisselingsgroep heeft dus zijn eigen uitwisselingssysteem, dat geïsoleerd werd ontwikkeld. De overheden ontvangen echter facturen van alle activiteitensectoren. Dit geldt ook voor de meeste kmo’s.

Er doen zich bijgevolg obstakels voor op drie niveaus:

  1. Met betrekking tot de indeling: de elektronische facturen moeten volgens een gemeenschappelijke indeling gestructureerd zijn om ze op een geautomatiseerde manier te kunnen verwerken. Maar elke sector heeft zijn eigen indeling ontwikkeld, verschillend van die van de andere sectoren.

  2. Met betrekking tot de verbindingstechniek: de elektronische facturen moeten van de verzender naar de bestemmeling worden gestuurd. Er zijn echter tal van uitwisselingsplatformen op de markt, het ene al meer geïsoleerd dan het andere. Tenzij ze een overheersende marktpositie hebben, moeten ondernemingen die al hun correspondenten moeten bereiken, zich verplicht op meerdere platformen abonneren en zich naar de technische voorwaarden en tarieven van deze platformen schikken.

  3. Op juridisch niveau: facturen zijn van doorslaggevend financieel belang. Rechtsonzekerheid is voor de meeste ondernemingen een onaanvaardbaar risico. Als de verzender en de bestemmeling in 8 van de 10 gevallen een andere operator gebruiken, hoe kan de rechtsgeldigheid van hun uitwisselingen dan worden gegarandeerd? In een dergelijke situatie is het dus nodig dat er tussen de operatoren duidelijke, coherente contracten worden gesloten, wat veel tijd vergt.

De maatregelen en tools van Peppol

Om deze obstakels te overwinnen, definieerde het pilootproject Peppol een reeks maatregelen en tools, waarvan de doeltreffendheid op schaal van de deelnemers aan het project werd getest. Niets revolutionairs, weliswaar: het ging er gewoon om een aantal logische elementen aan het bestaande (en versnipperde) e-factureringslandschap toe te voegen om de algemene verspreiding van de uitwisselingen mogelijk te maken.

Bijvoorbeeld:

  • de definiëring van een indeling met de grootste gemene deler, die de verschillende sectoren in staat stelt elkaar te begrijpen;

  • de opmaak van raamcontracten om de rechtszekerheid van de uitwisselingen te garanderen;

  • de creatie van een samenwerkingsmodel, dat operatoren, gebruikers en regelgevende instanties (autoriteiten) samenbrengt.

Ontdek hier alle concrete maatregelen, ingevoerd door Peppol.

Wie financiert Peppol?

De implementatie van het Peppol-kader vergt een financiële inspanning van alle betrokken actoren. Deze laatsten moeten een activiteitenprogramma ontwikkelen en uitvoeren.

Wie financiert de uitvoering van deze programma’s?

  • De actoren zelf, want zij zullen uiteindelijk aanzienlijke efficiëntiewinst boeken, wat hun investering rechtvaardigt.

  • De dienstenleveranciers nemen de operationele taken op zich via commerciële aanbiedingen. Ze rekenen de kosten dan aan hun klanten door.

  • De autoriteiten (vaak overheidsdiensten) beschikken over een budget om hun activiteitenprogramma’s te financieren. Het gaat om overheidsmiddelen, m.a.w. een bijdrage van de ondernemingen en consumenten die door de voordelen van e-facturering zullen worden begunstigd.

De functie van OpenPeppol-coördinator wordt gefinancierd door de bijdragen van de leden. 

Peppol vandaag

De richtlijnen van het Peppol-kader worden gevolgd door honderdduizenden overheids- en privébedrijven in 32 landen en door meer dan 300 oplossingsleveranciers, verspreid over 22 landen.

In België speelt Peppol een vooraanstaande rol in de strategie van de overheden ter bevordering van e-facturering. De rol van Peppol-autoriteit wordt vervuld door BOSA VD. Er is een nationaal register van de bestemmelingen opgesteld. 10.000 Belgische ondernemingen ontvangen elektronische facturen en we tellen een dertigtal dienstenleveranciers. De initiatieven Mercurius en Hermes, die erop gericht zijn de invoering van e-facturering te versnellen, stroken perfect met dit kader. 

De ivzw onder Belgisch recht OpenPeppol vervult sinds 2012 de rol van coördinator van Peppol. Ze waakt erover dat de globale standaarden voor iedereen ter beschikking staan, up-to-date worden gehouden en ondubbelzinnig kunnen worden geïmplementeerd.

Meer informatie vindt u op de officiële website van Peppol.

Deel dit artikel

Onze Partners