Toegankelijkheidsverklaring

De FOD Beleid en Ondersteuning streeft ernaar zijn/haar websites toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website efactuur.belgium.be.

Voorbereiding toegankelijkheidsverklaring

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse.

Het vereenvoudigd controle verslag is te vinden op https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2024/efacture.belgium.be_0

Niveau van naleving

Onze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen zoals beschreven in de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA. Dit is het hoogst haalbare niveau op basis van een vereenvoudigde analyse.

Ontoegankelijke inhoud

Op het ogenblik van de vereenvoudigde analyse bevatte en aantal pagina’s nog een technische tekortkoming op het vlak van toegankelijkheid nl. een onvoldoende contrastverhouding tussen de tekst (en tekst in beeldvorm) en de tekst achtergrond (Techniek G18).

Hiervoor werd een oplossing geïmplementeerd door de leverancier.

Voorgesteld alternatieven

Voor de niet-toegankelijke elementen werd een oplossing geïmplementeerd door de leverancier.

Contactgegevens

Als je vragen of overwegingen hebt over de toegankelijkheid van onze site, kan je contact opnemen met de:

FOD Beleid en Ondersteuning
Simon Bolivarlaan 30, bus 1 WTC III 1000 Brussel
info@bosa.fgov.be
+32 (0)2 740 74 74

Als er een probleem blijft, kan je onze klachtenprocedure volgen. Ben je het daarna niet eens met het antwoord van onze klachtendienst, dan kan je contact opnemen met de federale ombudsman:

Website Federale Ombudsman
contact@federaalombudsman.be
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel

Verbeteringsplan

Indien er in de toekomst nieuwe technische toegankelijkheidsproblemen gedetecteerde worden, zullen deze gemeld worden aan de leverancier van de website en oplossingen worden uitgewerkt voor de volgende update van de toepassing. De toegankelijkheidsverklaring zal na deze update aangepast worden.

De gedetecteerde problemen die het gevolg zijn van fouten in content management zullen systematisch opgelost worden door het redactieteam.

Een vereenvoudigde toegankelijkheidsaudit zal uitgevoerd worden en op basis van de resultaten zullen de nodige aanpassingen uitgewerkt worden en zal de toegankelijkheidsverklaring aangepast worden.

Deze verklaring is op 17/12/2019 opgesteld en is voor het laatst herzien op 28/05/2024.