Toegankelijkheidsverklaring

De FOD BOSA streeft ernaar zijn/haar websites toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website efactuur.belgium.be.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen zoals hieronder beschreven, omdat niet aan de onderstaande eis(en) is voldaan.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

De automatische tests brachten de volgende afwijkingen ten opzichte van de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA richtlijnen aan het licht:

  • Een aantal artikels op de site zijn onzorgvuldig gestructureerd, waarbij de kopstructuur niet correct gevolgd wordt. (WCAG Criterium 1.3.1)
  • De standaard invoervelden email, voornaam en achternaam in het contactformulier bevatten geen specifieke autocomplete informatie (WCAG Criterium 1.3.5)
  • De afbeeldingen bij artikels, zowel op de homepagina als op de artikel pagina’s bevatten een alternatieve tekst die de titel van het artikel herhaalt (WCAG Criterium 1.1.1)
  • De korte verwijsblokken per artikel op de homepagina zijn geïmplementeerd met een aantal toegankelijkheidsverbeterende technieken, maar de huidige implementatie is verkeerd (WCAG Criteria 1.3.1, 2.1.1, 2.4.3, 2.4.4)
  • Op evenementenpagina’s wordt gewerkt met thema-specifieke tags, doch deze worden niet semantisch geïdentificeerd (WCAG Criterium 1.3.1)

Er zijn momenteel geen alternatieven voor de niet-toegankelijke elementen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 17/12/2019.

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld met behulp van een toegankelijkheidsverklaring-generator, op basis van een automatische toegankelijkheidsmeting via deze testing tool en met advies en ondersteuning van het Digital Citizen Interactions & Accessibility team van FOD BOSA.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 17/12/2019.

Feedback en contactgegevens

Indien u opmerkingen heeft, of over informatie beschikt die voor deze website van toepassing zijn kan u steeds contact opnemen met de FOD BOSA.

Handhavingsprocedure

Deze handhavingsprocedure is beschikbaar in geval van een onbevredigend antwoord op de melding of het verzoek aan de verantwoordelijke organisatie via het hierboven beschreven feedback-mechanisme.

U kan hiervoor de federale ombudsman contacteren:

Website Federale Ombudsman
contact@federaalombudsman.be
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel

Verbeteringsplan

De gedetecteerde technische toegankelijkheidsproblemen zullen gemeld worden aan de leverancier van de website en oplossingen worden uitgewerkt voor de volgende update van de toepassing. Deze toegankelijkheidsverklaring zal na deze update aangepast worden.

Een aantal problemen bevinden zich in de inhoud van de website, deze zullen in de komende weken door onze medewerkers gecorrigeerd worden.