Inzoomen op richtlijn 2014/55/EU

Inzoomen op richtlijn 2014/55/EU

De Europese Commissie wil van elektronische facturering de overheersende methode maken in de Europese Unie. Richtlijn 2014/55/EU is een belangrijke stap op de weg naar dit doel.

Richtlijn 2014/55/EU, die op 16 april 2014 werd gepubliceerd, betreft elektronische facturering bij overheidsopdrachten. Ze verplicht de aanbestedende diensten tot het aanvaarden en verwerken van elektronische facturen die aan de Europese norm beantwoorden. 

Het uitgangspunt: de fragmentering van de elektronische facturering

In deze richtlijn vertrekt de Europese Commissie van de vaststelling dat de lidstaten al verschillende normen inzake e-facturering hanteren. Het knelpunt? Deze normen zijn niet niet-interoperabel. Bovendien ontwikkelen de lidstaten die beslissen om elektronische facturering verplicht te maken of aan te moedigen, hun eigen technische oplossingen, gebaseerd op hun nationale normen. Dat kan ertoe leiden dat de fragmentering steeds sterker wordt.

In het kader van de grensoverschrijdende overheidsopdrachten vormt deze situatie een belemmering voor het vrij verkeer van goederen en diensten. Ze schept complexiteit, rechtsonzekerheid en bijkomende werkingskosten. 

De oplossing: een Europese norm opstellen ...

Om dit probleem op te lossen, beveelt Europa de invoering aan van een gemeenschappelijke Europese norm, die een internationale standaard zou vormen om :

  • de semantische interoperabiliteit van de elektronische facturen te garanderen;
  • de rechtszekerheid van e-facturering te verbeteren;
  • de invoering van elektronische facturering bij overheidsopdrachten aan te moedigen.

Voor de lidstaten, de aanbestedende diensten en de economische operatoren biedt e-facturering meerdere voordelen : besparing, een lagere milieu-impact, minder administratieve lasten, ... 

... en e-facturering verplicht maken voor de aanbestedende diensten

Na afloop van de omzettingstermijn, voorzien in deze richtlijn, zouden de aanbestedende diensten en de aanbestedende instanties verplicht zijn de elektronische facturen die beantwoorden aan de Europese norm voor elektronische facturering en elke syntax van de lijst, gepubliceerd door de Commissie in het Publicatieblad van de Europese Unie, te ontvangen en te verwerken.

Dat is wat we lezen in de tekst van de richtlijn. In België werd de omzetting uitgevoerd middels de wet van 7 april 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 16 april 2019. Sinds die datum zijn de aanbestedende diensten dus verplicht de elektronische facturen die aan de Europese norm beantwoorden, te ontvangen en te verwerken. 

Deze verplichting brengt de ontwikkeling van de elektronische facturering in de Europese Unie in een stroomversnelling. Ze verhoogt immers aanzienlijk het potentieel van de e-factureringsmarkt. Een aanmoediging voor de ontwikkelaars van informaticaoplossingen om aangepaste software te creëren en voor de kmo’s om de stap te zetten en op e-facturering over te schakelen!

Deel dit artikel

Onze Partners