Vragen

Aanvaarden

 • Hoe kan de inhoud van de elektronische factuur worden geweigerd?

  In de regel wordt de te volgen procedure in geval van niet-akkoord vooraf afgesproken tussne de partijen. Idealiter wordt ze nader omschreven in de schriftelijke interchange-overeenkomst. Bij gebreke hieraan, gelden de regels die gelden voor papieren facturen.

 • Kan men weigeren om een elektronische factuur uit te reiken of te ontvangen ?

  Ja. De elektronische facturering als middel is onderworpen aan het akkoord van de verzender en de ontvanger van de factuur. U kan steeds een elektronische factuur van één van uw leveranciers weigeren als bijvoorbeeld u niet beschikt over de noodzakelijke informaticamiddelen om de facturen te lezen en te archiveren.

 • Kan mijn leverancier me voortaan doen betalen als ik mijn facturen op papier wil blijven ontvangen?

  Indien u een ondernemer/onderneming bent is het antwoord: ja.

  Want, voor wat betreft BTW, de praktijk waarbij de leverancier een bepaalde administratiekost voor het opmaken en uitreiken van papieren facturen aanrekent aan zijn belastingplichtige klant die weigert van hem elektronische facturen te ontvangen is geen overtreding van de huidige btw-regelgeving. Niets belet immers dat die leverancier of dienstverrichter de financiële kost die volgt uit de nakoming van zijn wettelijke factureringsplicht geheel of gedeeltelijk verhaalt op u. Deze kost behoort overigens tot de maatstaf van heffing voor de berekening van de verschuldigde btw, zodat de erover geheven btw door de belastingplichtige afnemer in aftrek kan worden gebracht in de mate waarin ze voor aftrek in aanmerking komt overeenkomstig de artikelen 45 tem, 48 van het Btw-wetboek.

  Indien u een consument bent is het antwoord: nee (zie rubriek "consumenten" voor meer gedetaileerde info).

 • Mijn leverancier rekent kosten aan als ik zijn facturen op papier wil blijven ontvangen. Heeft hij daar het recht toe?

  Ja.

  (opgelet: het antwoord is NEE als u een consument bent, dus een individu en geen onderneming)

  Wat uw contract betreft, kan uw leverancier de omstandigheden van uw bestaande relatie wijzigen, op voorwaarde dat hij u daarvan op de hoogte brengt en uw akkoord vraagt (geïnformeerde toestemming). Hij moet u ook de mogelijkheid bieden om de elektronische facturatie te weigeren, maar hij kan wel kosten aanrekenen voor het versturen van de facturen in papieren formaat – voor zover die kosten niet buitensporig zijn. Om u een idee te geven van niet-buitensporige kosten, heeft de DAV berekend dat de kosten voor het versturen van een factuur door een onderneming 4,44 euro bedragen voor een papieren factuur, tegenover slechts 1,20 euro voor een elektronische factuur. Dit verschil betekent een besparing van 3,24 euro per verstuurde factuur.

  Wat de btw betreft, is de praktijk waarbij de leverancier een bepaalde administratiekost voor het opmaken en uitreiken van papieren facturen aanrekent aan de klant die weigert van hem elektronische facturen te ontvangen, op zich geen overtreding van de huidige btw-regelgeving en zal het dat ook in de toekomst niet worden.

  Niets belet immers dat de leverancier de financiële kost die volgt uit de nakoming van zijn wettelijke factureringsplicht, geheel of gedeeltelijk verhaalt op zijn afnemer.

  De voor het opstellen en uitreiken van papieren facturen eventueel aangerekende administratiekosten behoren, overeenkomstig artikel 26, eerste lid, van het Btw-wetboek, tot de maatstaf van heffing voor de berekening van de verschuldigde belasting over de toegevoegde waarde (z. de Parl. vraag nr. 282 dd. 9 augustus 1991 van de heer Senator de Clippele). Deze belasting kan door de belastingplichtige afnemer in aftrek worden gebracht in de mate waarin ze voor aftrek in aanmerking komt overeenkomstig de artikelen 45 tem. 48 van het Btw-Wetboek.

 • Moet men vooraf een akkoord sluiten met zijn klant en/of leverancier alvorens over te schakelen op elektronische facturering?

  Neen.

  Gezien die aanvaarding ook stilzwijgend kan zijn en worden afgeleid uit bijv. de afwezigheid van de uitdrukkelijke weigering van de eerste, door de afnemer ontvangen elektronische factuur en/of uit de betaling van de elektronische factuur, moet die aanvaarding niet noodzakelijk voorafgaan aan de eerste uitreiking van een elektronische factuur.

  Wel is het zo dat de uitreiking van een elektronische factuur aan de afnemer, zonder enig voorafgaand overleg tussen partijen, meer risico op niet-betaling van die factuur oplevert.

 • Welke zijn de regels rond het aanvaarden van elektronische facturen ?

  Aangezien papieren en elektronische facturen op dezelfde wijze moeten worden behandeld, wordt de aanvaarding van een elektronische factuur door de bestemmeling op dezelfde manier worden bepaald als zijn aanvaarding van een papieren factuur. Het kan hierbij dus gaan om een schriftelijke, al dan niet formele aanvaarding, of om een stilzwijgende aanvaarding, bijvoorbeeld door de verwerking of de betaling van de ontvangen factuur door de klant. Uiteraard zijn de partijen vrij om hun contractuele relaties zelf te regelen.