Professionnels des chiffres

Is de keuze van de wijze van archiveren van facturen onderworpen aan een voorafgaande toelating van de fiscale administratie?

Neen, er is geen enkele verplichting om een voorafgaande goedkeuring van de fiscale administratie te bekomen. Aangestipt wordt dat de fiscale administratie evenmin zal ingaan op eventuele verzoeken om goedkeuring van een bepaald archiveringssysteem.

Is een factuur in PDF-formaat een wettelijke elektronische factuur?

Ja. Noch het formaat, noch de vorm van de factuur zijn van belang. Elke factuur, op papier, of in om het even welk elektronisch formaat (bijvoorbeeld pdf) moet aan dezelfde voorwaarden voldoen.

Kan ik aan een leverancier vragen om tegelijkertijd een papieren en een elektronische factuur te sturen?

Principieel mag er voor éénzelfde handeling slechts één factuur, elektronisch of papier, worden uitgereikt. Indien er toch twee facturen aangemaakt worden, moet één van beide facturen (de papieren of de elektronische) de vermelding 'dupplicaat' bevatten of enige andere vermelding die duidelijk maakt dat het andere exemplaar het 'origineel' is en enkel dat kan gebruikt worden voor het recht op aftrek van de BTW.

Kan ik de inhoud van een elektronische factuur op dezelfde manier betwisten als bij een papieren factuur?

Ja. Een elektronische factuur is op alle vlakken gelijkwaardig aan een factuur op papier. Een elektronische factuur kan dus worden geweigerd op dezelfde wijze en gronden als een papieren factuur.

Kan ik weigeren om elektronische facturen te ontvangen en verder werken met papieren facturen?

Ja. Aangezien het gebruik van een elektronische factuur steeds afhankelijk is van de aanvaarding ervan door de afnemer, kan een leverancier/dienstverrichter het gebruik van een elektronische factuur nooit opleggen.

Puis-je refuser la facturation électronique et continuer à recevoir mes factures sur papier ?

Oui. Etant donné que l'utilisation de la facture électronique dépend de son acceptation par le destinataire, un fournisseur / prestataire de services ne peut jamais obliger à utiliser des factures électroniques.

Onder welke voorwaarden kan men een elektronische factuur verzenden aan zijn klanten?

Er is slechts één voorwaarde. Het gebruik van een elektronische factuur is alleen toegestaan mits aanvaarding door de klant. Dit wordt opgelegd omwille van de technische middelen die nodig zijn om een elektronische factuur te kunnen ontvangen en de mogelijkheid van de afnemer om de authenticiteit, integriteit en leesbaarheid van de factuur te waarborgen. Aangezien papieren en elektronische facturen gelijk moeten worden behandeld, kan de aanvaarding van een elektronische factuur door de afnemer op dezelfde manier worden bepaald als zijn aanvaarding van een papieren factuur.

Mag ik tegelijkertijd een papieren en een elektronische factuur uitreiken voor dezelfde klant ?

Neen. Principieel mag voor éénzelfde handeling slechts één factuur, elektronisch of papier, worden uitgereikt. Indien toch twee facturen uitgereikt worden, moet één van beide facturen (de papieren of de elektronische) de vermelding 'dubbel' bevatten of enige andere vermelding die duidelijk maakt dat het andere exemplaar het 'origineel' is en enkel dat kan gebruikt worden voor het recht op aftrek.

Que coûtent les services d’un tiers intermédiaire ?

L’offre de services varie d’un service provider à l’autre, et leur coût aussi, par conséquent. Vous pouvez utiliser un service provider pour scanner vos documents, les transformer en formats de données structurées, les envoyer avec une signature électronique avancée ou certifiée, les archiver, etc.

Pagina's