Consommateurs

Heeft de elektronische factuur dezelfde juridische waarde als een elektronische factuur ?

Ja. De vorm van de factuur, hetzij op papier, hetzij in een elektronisch formaat, heeft geen belang meer, aangezien alle facturen aan dezelfde regels zijn onderworpen en op dezelfde wijze moeten worden behandeld. De juridische waarde van een elektronische factuur is dus volledig gelijkwaardig aan die van een papieren factuur

Zal elektronische facturering verplicht worden ?

Neen. De regelgeving voorziet een gelijkschakeling tussen papieren en elektronische facturen, maar verplicht niemand om de één of de andere vorm van facturen te gebruiken. Het is wel zo dat er geleidelijk aan meer elektronische facturen zullen gebruikt worden en dat die manier van factureren op termijn de meest gebruikelijke vorm zal worden.

 

Moet men vooraf een akkoord sluiten met zijn klant en/of leverancier alvorens over te schakelen op elektronische facturering?

Neen.

Gezien die aanvaarding ook stilzwijgend kan zijn en worden afgeleid uit bijv. de afwezigheid van de uitdrukkelijke weigering van de eerste, door de afnemer ontvangen elektronische factuur en/of uit de betaling van de elektronische factuur, moet die aanvaarding niet noodzakelijk voorafgaan aan de eerste uitreiking van een elektronische factuur.

Wel is het zo dat de uitreiking van een elektronische factuur aan de afnemer, zonder enig voorafgaand overleg tussen partijen, meer risico op niet-betaling van die factuur oplevert.

Elk jaar worden er 400 miljoen facturen verstuurd naar particulieren, en 80% van de Belgen gebruikt PC banking om hun bankrekening te beheren.

Elektronische facturen zijn overal te raadplegen, eenvoudig en veilig te betalen en makkelijk te archiveren (vaarwel aan de dozen op onze zolders!).

400 millions de factures sont envoyées chaque année à des particuliers, et 80% des Belges utilisent PC banking pour gérer leur compte en banque.

Les factures électroniques sont consultables partout, permettent un paiement simple et sûre et sont faciles à archiver (adieu les boîtes qui remplissent nos caves et greniers !)

Pagina's