Consommateurs

Hoe kan de inhoud van de elektronische factuur worden geweigerd?

In de regel wordt de te volgen procedure in geval van niet-akkoord vooraf afgesproken tussne de partijen. Idealiter wordt ze nader omschreven in de schriftelijke interchange-overeenkomst. Bij gebreke hieraan, gelden de regels die gelden voor papieren facturen.

Comment faire pour refuser le contenu d'une facture électronique ?

Le mieux est de préciser le désaccord par écrit, sans délai. Les règles sont les mêmes que pour les factures papier (désaccord ou non-accord préétabli entre les parties).

Wat bedoelt men met de ‘integriteit’ van de factuur?

Onder "integriteit " wordt verstaan dat de inhoud van de factuur geen wijzigingen heeft ondergaan.

Qu'entend-on par "intégrité" de la facture ?

On entend par «intégrité du contenu» le fait  que le contenu n'a pas été modifié.

Le contenu de la facture dont il convient d’assurer l’intégrité correspond au contenu défini dans la directive TVA.

Voor de uitoefening van zijn recht op btw-aftrek moet de belastingplichtige kunnen aantonen dat de factuur origineel is. Wat riskeert men bij niet-naleving?

Net zoals bij de papieren factuur, kan het recht op BTW-aftrek geweigerd worden als men niet kan aantonen dat de garanties van authenticiteit en integriteit voldoende ingevuld zijn (zie de vragen "Wat bedoelt men met de authenticiteit van de factuur ?" en "Wat bedoelt men met d eintegriteit van de factuur ?") . Een administratieve boete kan trouwens zowel aan de klant als aan de leverancier/dienstverrichter opgelegd worden.

Quelles seront mes obligations en cas de contrôle fiscal ?

Lorsqu"un assujetti conserve, sous un format électronique garantissant un accès en ligne, les factures et copies de factures, l'administration fiscale a le droit d'y accéder, de les télécharger et de les utiliser.

Welke zijn mijn verplichtingen bij een fiscale controle?

Wanneer de facturen en kopieën in een elektronisch formaat worden bewaard, met een gewaarborgde online toegang, heeft de fiscale administratie bij controle het recht ze in te zien, te downloaden en te gebruiken.

Quelles seront les conséquences d’un problème informatique ? Comment se prémunir ?

Les conséquences sont les mêmes qu'en cas de destruction des archives papier (par exemple en cas d'incendie). Il faut donc prévoir un back-up (une simple copie de sauvegarde, par exemple). 

Welke gevolgen zal een informaticaprobleem hebben? Hoe zich ertegen wapenen?

De gevolgen zijn dezelfde als in het geval van de vernietiging van papieren archieven (bijv . door een brand). U moet dus in een back-up voorzien (bijv. een eenvoudige veiligheidskopie).

Pagina's