Moet e-facturatie verplicht worden?

Doel

A B C

Thema

Juridisch

De meningen daarover zijn verdeeld. Op Europees niveau geldt de verplichting om e-facturatie in te voeren enkel voor overheden. De lidstaten kunnen echter aanvullende wettelijke maatregelen nemen.

Wereldwijd hebben verschillende landen e-facturatie reeds verplicht en dat vooral in Latijns-Amerika. Daarom spreekt men van het "latam model".

Waarom e-facturatie verplicht maken?

In de meeste gevallen maken landen e-facturatie eerder om belastingredenen dan om economische redenen verplicht. Deze landen hebben het moeilijk om belastingen te innen en e-facturatie is er nagenoeg onbestaand. Op de markt zijn er dus noch een infrastructuur, noch een formaat, noch een significant uitwisselingsprotocol voorhanden.

Doorgaans gaat de maatregel gepaard met een door de overheid gecontroleerde invoering van een verzendingssysteem. Dit systeem, dat over het algemeen gecentraliseerd is, is eigen aan het grondgebied van deze staat.

e-facturatie in Europa

Een dergelijke situatie komt maar zelden voor in Europa, waar e-facturatie al een hele tijd bestaat en er minder problemen zijn met het innen van belastingen. Zoals we reeds zagen, heeft Europa zich ertoe beperkt e-facturatie te verplichten voor overheden. Die verplichting geldt niet voor het bedrijfsleven,  zelfs niet bij hun verkopen aan de openbare besturen.

Toch geeft Europa elke staat toestemming om aanvullende wettelijke maatregelen te nemen, zolang deze maar geen belemmering vormen voor de concurrentie of voor het vrije verkeer van goederen en diensten. Een eenzijdige verplichting van e-facturatie in een Europees land zou zo'n belemmering kunnen vormen.

Het geval Italië

Laat ons het geval Italië even onder de loep nemen. Italië heeft problemen met het innen van belastingen en heeft e-facturatie sinds 1 januari 2019 verplicht gemaakt voor alle commerciële transacties op zijn grondgebied. e-facturatie is in Italië via een gecentraliseerd systeem geregeld, dat beheerd wordt door de belastingdienst.

Het formaat dat dit systeem gebruikt, is echter niet in overeenstemming met de Europese norm. De Italiaanse overheid moet echter e-facturen kunnen ontvangen die in overeenstemming zijn met de Europese norm. Men kan zich afvragen welk effect deze combinatie van wettelijke maatregelen zal hebben op de toepassing van de Europese norm door de Italiaanse ondernemers...

Wie denkt wat?

Momenteel zijn de meningen over e-facturatie in Europa nog verdeeld.

  • Veel ondernemers vrezen dat ze nadeel zullen ondervinden van een verplichting omdat ze facturatiesystemen zullen moeten aankopen of hun bestaande systemen zullen moeten wijzigen, zonder dat dit hen besparingen zal opleveren. De overheid is immers de enige betrokken klant en e-facturatie is nog maar weinig ingeburgerd.

  • De IT-sector is erg te vinden voor een verplichting en werpt op dat een algemene invoering langer zal duren als er geen verplichting is. Sceptici antwoorden dat een verplichting de IT-sector een ongerechtvaardigd sterke onderhandelingspositie zou geven ten aanzien van zijn klanten, met een marktverstoring tot gevolg.

  • Ook de overheden zijn verdeeld over de kwestie. Verschillende departementen, die transformatieprogramma’s hebben opgestart, nemen deze maatregel op in hun programma. Het hoeft geen verbazing te wekken dat er meer terughoudendheid is bij degenen die nog niet van start zijn gegaan met onderzoeks- of implementatieprojecten.

 

Deel dit artikel

Onze Partners